Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
05.01.2022; 14:00 Uhr 1 Stun­de
1170 Wien (Her­nals)
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  1 Kind

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich brau­che ei­nen Weih­nachts­mann an 2 adres­sen ein­mal im 1170 wien und ein­mal in 1220 wien

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 825083 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
05.01.2022; 14:00 Uhr 1 Stun­de
1170 Wien (Her­nals)