Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
10.05.2022; 09:00 Uhr 4 Ta­ge
4600 Wels
Ser­vice vor 1 Mo­na­ten
 • Ver­an­stal­tungs­na­me:

  In­ter­tool 2022

 • Auf­ga­ben:

  Ser­vice­tä­tig­kei­ten

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent soll Rech­nung stel­len (Ge­wer­be­schein)

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Di­ens­tag, 10.05.2022, 9:00h bis 18:00h
  Mitt­woch, 11.05.2022, 9:00h bis 18:00h
  Don­ners­tag, 12.05.2022, 9:00h bis 18:00h
  Frei­tag, 13.05.2022, 9:00h bis 16:00h

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Pro­mo­ti­onjobs

 • An­for­de­run­gen:
ID: 847563 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
10.05.2022; 09:00 Uhr 4 Ta­ge
4600 Wels