Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
27.04.2022; 16:00 Uhr ca. 3 Stun­den
1120 Wien (Meid­ling)
Nach­hil­fe vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Ma­the­ma­tik

 • Schul­form:

  Be­rufs­bil­den­de Schu­le

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Schul­ar­beits­ter­min am: 03. Mai
  Stoff: Ren­ten­rech­nung (Zins- Zin­ses­zins, An­ge­bots­ver­gleich, Un­ter­jäh­ri­ge Ren­ten­rech­nung, Lea­sing, Ren­ten­um­wand­lung, Til­gungs­plan)

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 848903 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
27.04.2022; 16:00 Uhr ca. 3 Stun­den
1120 Wien (Meid­ling)