Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
23,00 €/Std.
27.05.2022; 08:00 Uhr ca. 6 Stun­den
5233 Pi­schels­dorf am En­gel­bach (Er­lach)
Ser­vice vor 3 Wo­chen
 • Ver­an­stal­tungs­na­me:

  Golf Tro­phy BIO­GE­NA

 • Auf­ga­ben:

  In­fo­ma­te­ri­al aus­tei­len

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent soll Rech­nung stel­len (Ge­wer­be­schein)

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  27.05.2022 Cha­ri­ty Golf Tro­phy im Golf­club Pi­schels­dorf
  Fly­er & Ge­trän­ke ver­tei­len

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Pro­mo­ti­onjobs

 • An­for­de­run­gen:
ID: 850946 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
23,00 €/Std.
27.05.2022; 08:00 Uhr ca. 6 Stun­den
5233 Pi­schels­dorf am En­gel­bach (Er­lach)