Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
12.05.2022; 10:00 Uhr 3 Ta­ge
3250 Wie­sel­burg
Ser­vice vor 1 Wo­chen
 • Ver­an­stal­tungs­na­me:

  Mes­se Wie­sel­burg

 • Auf­ga­ben:

  In­fo­ma­te­ri­al aus­tei­len, Pro­dukt­prä­sen­ta­ti­on

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent wird an­ge­stellt

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Frei­tag bis Sonn­tag

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs, Pro­mo­ti­onjobs

ID: 853067 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
12.05.2022; 10:00 Uhr 3 Ta­ge
3250 Wie­sel­burg