Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
23.09.2022; 09:00 Uhr 2 Ta­ge
4020 Linz
Ser­vice vor 1 Wo­chen
 • Ver­an­stal­tungs­na­me:

  Elek­tro­nik­mes­se

 • Auf­ga­ben:

  In­fo­ma­te­ri­al aus­tei­len, Pro­dukt­be­ra­tung, Pro­dukt­prä­sen­ta­ti­on

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent soll Rech­nung stel­len (Ge­wer­be­schein)

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  22 + 23. Sep­tem­ber von 09:00 bis 18:00

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Pro­mo­ti­onjobs

 • An­for­de­run­gen:
ID: 876191 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
23.09.2022; 09:00 Uhr 2 Ta­ge
4020 Linz