Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Tag
05.09.2022; 09:00 Uhr 5 Ta­ge
5020 Wals-Sie­zen­heim (Rott)
Haus­halt vor 2 Ta­gen
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Er­fah­rung mit Kat­zen - sehr lie­ber,je­doch scheu­er 5-jäh­ri­ger Woh­nungs­ka­ter-sorg­fäl­ti­ges Füt­tern und Was
  Sser­schäl­chen

 • Ka­te­go­ri­en:

  Ne­ben­jobs, Schü­ler­jobs, Ge­le­gen­heits­jobs, Haus­halts­jobs

ID: 876813 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Tag
05.09.2022; 09:00 Uhr 5 Ta­ge
5020 Wals-Sie­zen­heim (Rott)