Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
6210 Wie­sing (As­ten­berg)
Mu­sik vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Un­ser Sohn wird im Okt 7 Jah­re und möch­te ger­ne E-Gi­tar­re ler­nen. Zum Un­ter­richt kön­nen wir ggf. auch nach SZ,IBK,KU (nä­he SZ) kom­men!
  Be­zah­lung ver­han­del­bar!

 • Ka­te­go­ri­en:

ID: 881297 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
6210 Wie­sing (As­ten­berg)