Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
3100 St. Pöl­ten (Ha­fing)
Nach­hil­fe vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch

 • Schul­form:

  Be­rufs­bil­den­de Schu­le

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Fr, Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Gram­ma­tik, Le­se - und Hör­ver­ste­hen

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 886014 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
3100 St. Pöl­ten (Ha­fing)