Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
1190 Wien (Dö­bling)
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  Ex­cel, Word, Power­point

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows, Os

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich . brauch drin­gend Hil­fe bei Word und Ex­cel

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 898980 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
1190 Wien (Dö­bling)