Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
06.12.2022; 16:00 Uhr 1 Stun­de
8041 Graz (Lie­benau)
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  3 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Kin­der sind 6 und 4 Jah­re und 3 Mo­na­te

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 901464 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
06.12.2022; 16:00 Uhr 1 Stun­de
8041 Graz (Lie­benau)