Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
06.12.2022; 16:30 Uhr 1 Stun­de
6020 Inns­bruck
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  4 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Wir fei­ern im klei­nen Kreis und wür­den uns sehr freu­en wenn der Ni­ko­laus un­se­re Kin­der über­rascht.
  Mit klei­nen An­ek­do­ten zu je­dem Kind, wenn das mög­lich ist?
  Dan­ke!
  Lg Ka­thi

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 902855 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
06.12.2022; 16:30 Uhr 1 Stun­de
6020 Inns­bruck