Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
63,00 €/pau­schal
05.12.2022; 17:00 Uhr 1 Stun­de
2700 Wie­ner Neu­stadt
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  3 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  05.12. ge­naue Uhr­zeit kann noch ab­ge­spro­chen wer­den

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 903074 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
63,00 €/pau­schal
05.12.2022; 17:00 Uhr 1 Stun­de
2700 Wie­ner Neu­stadt