Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
34,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
5310 Tief­gra­ben (Gais­berg)
Mu­sik vor 3 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di, Do, Fr

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Toch­ter 12 Jah­re möch­te gi­tar­re ler­nen. Die ist An­fän­ger.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 917629 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
34,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
5310 Tief­gra­ben (Gais­berg)