Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
33,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
4300 St. Va­len­tin
Mu­sik vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gei­gen­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Für mei­ne 4Jäh­ri­ge Toch­ter su­che ich ei­ne net­te und ge­dul­di­ge Per­son.
  Sie möch­te un­be­dingt Gei­ge ler­nen.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­job

ID: 941781 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
33,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
4300 St. Va­len­tin