Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
8501 Lie­boch (Scha­den­dorf)
Mu­sik vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Fr

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  I would app­re­cia­te if the clas­ses could be in English!

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­job

ID: 942909 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
8501 Lie­boch (Scha­den­dorf)