Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
17,00 €/Std.
27.07.2024; 10:30 Uhr 1 Tag
4101 Feld­kir­chen an der Do­nau
Ser­vice vor 3 Wo­chen
 • An­lass:

  Hoch­zeit

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Spei­sen zu­be­rei­ten, Buf­fet be­treu­en, Cock­tails/Long­drinks mi­xen, Gril­len, Ab­räu­men/Spül­dienst, Can­dy bar Be­treu­ung

 • Ab­rech­nung:

  Nach Ab­spra­che

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Spei­sen Zu­be­rei­tung: Bei­la­gen (Pom­mes, Reis, Kar­tof­feln) für paar Kin­der schnit­zeln frit­tie­ren
  Ge­trän­ke nur teil­wei­se ser­vie­ren
  Kal­te Plat­ten zu­be­rei­ten

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­job

ID: 943833 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
17,00 €/Std.
27.07.2024; 10:30 Uhr 1 Tag
4101 Feld­kir­chen an der Do­nau