Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,20 €/Std.
24.05.2023; 05:00 Uhr ca. 6 Stun­den
8010 Graz
Bü­ro vor 6 Ta­gen
 • Ab­tei­lung:

  Pla­nung

 • Auf­ga­ben:

  Be­fra­gung

 • An­for­de­run­gen:

  Kom­mu­ni­ka­tiv, zu­ver­läs­sig

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Wir su­chen Un­ter­stüt­zung bei ei­ner Be­fra­gung von Nut­zern des Park&Ri­de Plat­zes am Bahn­hof St. Mi­cha­el in der Ober­stei­er­mark.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Mi­di­job

ID: 946881 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,20 €/Std.
24.05.2023; 05:00 Uhr ca. 6 Stun­den
8010 Graz