Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. 14-tä­gig
1170 Wien (Her­nals)
Mu­sik vor 3 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt, Kla­vier­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in, Fort­ge­schrit­te­ne/r

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik, Rock/Pop, Folk/Chan­son

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Gi­tar­re kom­plet­ter An­fän­ger

  Kla­vier be­reits 3 Jah­re Un­ter­richt aber vie­les wie­der ver­ges­sen

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 977730 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. 14-tä­gig
1170 Wien (Her­nals)