Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 3 Std. wö­chent­lich
4020 Linz
Nach­hil­fe vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch, Ma­the­ma­tik

 • Schul­form:

  Haupt­schu­le/Re­al­schu­le

 • Klas­se:

  8. Klas­se

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Fr

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich ha­be 2 Kin­der ei­nes in der 2ten Klas­se und ei­nes in der 4ten Klas­se, wir brau­chen für bei­de Nach­hil­fe.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 990667 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 3 Std. wö­chent­lich
4020 Linz