Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
33,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
4600 Wels (Aich­berg)
Mu­sik vor 3 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  Fort­ge­schrit­te­ne/r

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Am liebs­ten Me­tal, Rock ist aber auch ok.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 997545 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
33,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
4600 Wels (Aich­berg)