Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
37,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
9500 Vil­lach (Vil­lach-Völ­ken­dorf)
Mu­sik vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop, Mu­sik­theo­rie

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Spie­le seit 2020 Gi­tar­re. Seit 2 Jah­ren me­t­al­gi­tar­re. Ich wür­de mich ger­ne in Theo­rie und Tech­nik ver­bes­sern. :)

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 998321 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
37,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
9500 Vil­lach (Vil­lach-Völ­ken­dorf)