Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
06.12.2019 1 Stun­de
6020 Inns­bruck (Wil­ten) -
Haus­halt vor 9 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  Kin­der­grup­pe

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ni­ko­laus (plus Kram­pus) am 6.12. ge­sucht

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  60,00 €/pau­schal
  06.12.2019 1 Stun­de
  6020 Inns­bruck (Wil­ten) -