Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
25.01.2020; 16:30 Uhr ca. 4 Stun­den
3034 Ma­ria-Anz­bach (Burg­stall) -
Ser­vice vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Fir­men­fei­er

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent soll Rech­nung stel­len (Ge­wer­be­schein)

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Ge­trän­ke­ser­vice bei Er­öff­nungs­fei­er ei­ner Ge­mein­schafts­pra­xis.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung

 • Ge­wer­be­schein:

  er­for­der­lich

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
25.01.2020; 16:30 Uhr ca. 4 Stun­den
3034 Ma­ria-Anz­bach (Burg­stall) -