Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
8141 Un­ter­prem­stät­ten (Ober­prem­stät­ten)
Bü­ro vor 2 Mo­na­ten
  • Ab­tei­lung:

    Emp­fang

  • Auf­ga­ben:

    Emp­fang, Te­le­fon­dienst

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Werk­stu­den­ten­jobs


Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
8141 Un­ter­prem­stät­ten (Ober­prem­stät­ten)