Zu­rück zum Job
61,00 €/pau­schal
04.12.2021; 17:00 Uhr 1 Stun­de
6091 Göt­zens
Haus­halt vor 2 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  freu­en uns über ei­nen Ni­ko­laus, da wir ganz drin­gend den Schnul­ler mit­ge­ben müs­sen

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

Zu­rück zum Job
61,00 €/pau­schal
04.12.2021; 17:00 Uhr 1 Stun­de
6091 Göt­zens