Zu­rück zum Job
10,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
6020 Inns­bruck (Höt­ting)
Haus­halt vor 5 Mo­na­ten
 • Auf­ga­ben:

  Üb­li­che Rei­ni­gungs­ar­bei­ten

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  1 Zim­mer, 1 Bad

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Sa

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Haus­halts­jobs, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung

Zu­rück zum Job
10,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
6020 Inns­bruck (Höt­ting)